Превод на бланкови документи

*стандартен превод – 15 лв 

*бърз превод – 17 лв

*експресен превод – 20 лв

удостоверение за раждане, кръщелно свидетелство, удостоверение за граждански брак, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, акт за смърт, свидетелство за съдимост, удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен адрес, както и всички останали видове бланкови общински документи, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС и др. 

Превод на документи от общ характер

*стандартен превод – 18 лв

*бърз превод – 20 лв

*експресен превод – 23 лв

дипломи за завършено образование, удостоверение от агенция по вписванията, 

актуално състояние на фирма, пълномощни, фактури, лична и бизнес кореспонденция, превод на сайтове, свидетелство за регистрация на дружество, договор за покупко-продажба на имоти, договори за трудови правоотношения, художествени текстове, статии и новини, молби, автобиографии, протокол от общо събрание на дружество и др.

Превод на специализирана документация

*стандартен превод – 22 лв

*бърз превод – 25 лв

*експресен превод – 28 лв

правни,

медицински,

технически и строителни документи;

както и текстове в 

научни области като биология,

химия, физика,

 архитектура и др.

*стандартен превод – два или повече работни дни

*бърз превод – за следващия работен ден

*експресен превод – в рамките на същия ден

Важно: Съгласно БДС EN 15038:2006 една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите, които се пресмятат на база готовия превод.

Важно: Посочените цени са само за превод на документ. Нотариалната заверка на подписа на преводача, легализацията или заверката на подписа на преводача в МВнР се таксува допълнително. Цените зависят от вида и срока на съответната процедура.